Privacystatement

 

Inleiding

Deze website, www.verloskundigenpraktijklavie.nl, wordt onderhouden door de medewerkers van Verloskundigenpraktijk La Vie. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de verloskundigenpraktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Informatie over Verloskundigenpraktijk La Vie

Verloskundigenpraktijk La Vie is gevestigd te Lichtenvoorde en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 53459245  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 06-53860487. De contactpersoon als Functionaris voor de Gegevensbescherming  van Verloskundigenpraktijk La Vie is Gea Aalders, verloskundige.

 

Verwerkingen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gevraagd wanneer u zich via het aanmeldformulier op de website aanmeldt. Naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN komen via de mail bij de verloskundigenpraktijk binnen, waarmee er een persoonlijk dossier aangemaakt kan worden in het verloskundigsysteem van de praktijk. Ook kan de praktijk u daarmee terugbellen om een afspraak te maken. Persoonsgegevens worden via deze aanmelding niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de verloskundigenpraktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de verloskundigenpraktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

 

 

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de verloskundigenpraktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de verloskundigenpraktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de verloskundigenpraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de verloskundigenpraktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 16-5-2018.